Modul


Modul je modelem určité části železniční tratě. V případě našeho klubu se jedná o trať jednokolejnou bez trakčního vedení, tj. s parním a motorovým provozem (platí pro moduly H0 i H0e). Pro spojování modulů se používá převážně typový přechodový profil (typové styčné čelo), který tvoří normované rozhraní pro montáž moduliště (modulového kolejiště).

Klasický modul je typovým přechodovým profilem opatřen vždy na obou stranách a většinou se jedná o modul, který představuje část traťového úseku. Dále používáme i vícemodulové sestavy, kde typové přechodové profily jsou pouze na koncích této sestavy a mezi jednotlivými díly této sestavy jsou přechodové profily atypické. Toto řešení je použito zejména pro větší celky, tj. pro moduly s tématem železničních stanic, nákladišť, zastávek, odboček, lokomotivních dep, vleček, vratných smyček a na lomové dráze pro moduly s lomem. Při montáži moduliště se klasické moduly zapojují do sestavy libovolně, vícemodulové sestavy jsou uvnitř spojeny vždy neměnným způsobem a do sestavy se zapojují jako celek.

Pro zjednodušení sestavy moduliště při provozním setkání používáme pouze jeden typový přechodový profil pro trať H0 a jeden pro úzkorozchodnou trať H0e. Profil H0 je v horní části s rovnou krajinou, uprostřed se zvýšeným štěrkovým ložem a zahloubenými příkopy. Profil H0e je též v horní části s rovnou krajinou, zde je však kolej položena přímo na rovnou plochu (čelo tvoří pouze prostý obdélník). Profil H0e je shodný pro lomovou dráhu i pro klasickou úzkorozchodnou trať ČSD. Některé vhodné moduly lomové dráhy lze tak použít i pro úzkorozchodnou trať ČSD. Oba typové přechodové profily, používané v našem klubu, byly navrženy pouze pro účely KŽM Praha 7 - Bubny a proto nejsou kompatibilní s jinými modulovými systémy.

Délka klasického modulu bývá většinou 95 až 100 cm, ale jsou požívány i moduly jiných délek. Zatím nejkratší zhotovené klasické moduly mají délku 50 cm, ve velikosti H0 se jedná o moduly se šachtami pro návěstidla, ve velikosti H0e se jedná o některé moduly lomové dráhy. Naopak nejdelším je klasický modul s kamenným viaduktem o délce 175 cm. Šířka klasických modulů a tedy i typového přechodového profilu byla z prostorových důvodů zvolena 30 cm. U některých klasických modulů, kde byl požadavek na znázornění větší části krajiny, byla šířka zvětšena na 50 cm i více. Klasické moduly máme bu přímé nebo obloukové, u obloukových modulů je oblouk převážně řešen s odbočením o 45 nebo o 90 stupňů. Výjimečně používáme i moduly nepravidelných tvarů, kde jsou koleje položeny částečně v přímém směru a částečně v oblouku.

U vícemodulových sestav je délka a šířka jednotlivých dílů větší a je dána účelem vícemodulové sestavy. Maximální délka a šířka je limitována většinou možnostmi při přepravě na provozní setkání.

Po dokončení hrubé stavby a pokládce kolejí je každý modul zaměřen. V kreslícím programu typu "CAD" je jeho půdorys zakreslen a uložen jako buňka do databáze modulů. Z těchto buněk je pak vytvářen návrh moduliště při přípravě provozního setkání.

Při sestavě modulů jsme doposud využívali vybavení místnosti - stoly na které jsme jednotlivé moduly umisťovali. Jen několik málo modulů mělo vlastní nohy - stojiny. V druhé polovině roku 2011 vznikl pro plánovanou výstavu vzorek nohou - stojin pro obecné moduly. Při návrhu byl kladen důraz "nulových úprav" na již hotových modulech tedy bez nutnosti vrtání apod.


Základová konstrukce


Základ všech modulů je tvořen dřevěným rámem. Ten je zhotoven budz prken nebo ze silné překližky a skládá se většinou z bočnic a příčných žeber. Na čelech jsou pak osazeny přechodové profily s třemi otvory, dva otvory jsou spojovací a jeden slouží pro vedení elektroinstalace. Aby nebyly jednotlivé části rámu lepeny k sobě pouze na tupo, jsou do jednotlivých rohů vkládány vhodné dřevěné špalíčky, které celou konstrukci dostatečně zpevní.

Při lepení dřevěného rámu postupujeme pomalu a pečlivě, neboť kvalita a přesnost práce znamenají budoucí bezproblémový provoz na modulu. Velká pozornost je věnována zejména rovnosti respektive kolmosti příslušných částí rámu.

Výška bočnic a příčných žeber je dána určením modulu. Tam, kde bude na modulu železniční stanice nebo zastávka, jsou bočnice a příčná žebra co nejvyšší a na ně se pak pokládá základová deska z překližky vhodné tloušťky (cca 4 až 5 mm). Koleje se pak připevňují přímo k základové desce.

U traťových modulů je výška bočnic a příčných žeber nižší, prostor nad nimi se vyplní polystyrenem, který umožní znázornění krajiny. Mezi příčná žebra a polystyren je zde též možné vložit základovou desku jako podklad pod polystyren a nebo je možné polystyren lepit přímo na žebra. Způsob řešení je závislý zejména na velikosti modulu a požadavcích na jeho pevnost. Koleje se u traťových modulů většinou připevňují přímo na polystyren. Před pokládkou koleje je nutné polystyren opracovat, v polystyrenu se vytvoří základ krajiny, štěrkové lože a příkopy. Vzhledem k problémům s vytvořením přesné rovné plochy v polystyrenu pro uložení koleje byla úspěšně vyzkoušena na některých modulech i metoda s použitím pevného podkladního pásu. Podkladní pás je zhotoven ze sololitu tl. 3 mm, který má zkosené hrany a tím je znázorněn základ štěrkového lože. Tento podkladní pás se pak vkládá mezi kolej a polystyren a zajišťuje pevnější a přesnější uložení koleje. Díky němu se též vyrovná většina výškových nepřesností polystyrenu.

U některých modulů je výška bočnic a příčných žeber proměnná, v části modulu je maximální pro uložení základové desky s kolejemi a v části modulu je snížená, aby bylo možné vlepit polystyren a vytvořit členitou krajinu. Toto kombinované řešení je použito například u železničních stanic, které leží na náspu nebo ve svahu.

Na závěr hrubé stavby jsou boky modulu vytmeleny, zabroušeny a následuje nátěr dohodnutým odstínem okrové barvy BALAKRYL.


Kolejivo


Na všech modulech je použito kolejivo PECO. Ve velikosti H0 používáme kolejivo CODE 100 o výšce 2,5 mm, ve velikosti H0e kolejivo CODE 80 o výšce 2,03 mm. Pro zachování jednotného vzhledu jsou na modulech používány koleje s dřevěnými pražci. Koleje s betonovým pražci byly zatím použity pouze výjimečně v jednom případě a to na vlečce. Nejmenší poloměr oblouku velikosti H0 je na širé trati 700 mm, v depu, v manipulačních kolejích a ve vratné smyčce je nejmenší poloměr 440 mm. U velikosti H0e je nejmenší poloměr oblouku 300 mm, na lomové dráze se nacházejí dva oblouky s výjimečným poloměrem 150 mm.

Výhybky jsou použity různých tvarů, poloměrů a úhlů odbočení v závislosti na poloze a funkci v kolejišti, což je v souladu se stavem na skutečné železnici. Jako v reálné železniční stanici je rozhodujícím kriteriem pro určení typu výhybky zejména to, zda leží ve vlakových cestách nebo zda se nachází v manipulační části kolejiště či v depu. Pro přestavování výhybek jsou použity originální elektromagnetické přestavníky PECO.

Při pokládce kolejiva používáme šablony s poloměry oblouků, v přímých úsecích jsou koleje pokládány podle ocelového pravítka. Připevnění kolejí na dřevěný podklad (překližku nebo sololit) se provádí drobnými hřebíčky. Tento způsob upevnění má velkou výhodu v tom, že lze po prvotním připevnění koleje lehce dorovnávat její osu jemným bočním poklepáváním na hlavičky hřebíčků a dosáhnout tak naprosté rovnosti koleje. Výškové dorovnání je pak dosaženo případným podkládáním koleje kartonem nebo papírem vhodné tloušťky. Obdobně je postupováno i při upevňování kolejí přímo na polystyren, v tomto případě jsou však pro přichycení použity dlouhé špendlíky a kolej je po pokládce ihned zaštěrkována, aby došlo k její dostatečné fixaci. Pouhé lepení kolejí k podkladu nepoužíváme, neboť většinou není k dispozici dostatečný čas pro přesné vyrovnání kolejí.

Při pokládce všech kolejí postupujeme opět pomalu a pečlivě, i zde se vyplatí naprostá přesnost práce. Odměnou je hladký provoz bez poskakování vozidel na stycích modulů a bez zbytečných vykolejení.

Po pokládce kolejí jsou všechny vodivé spojky mezi kolejnicemi překlenuty paralelně připájeným drátkem tak, aby obě kolejnice byly spolehlivě vodivě propojeny. Tyto propojky i přívod napájecích vodičů ke kolejnicím provádíme pájením na bok koleje. Následně dochází k zaštěrkování kolejí. To je u kolejí H0 prováděno štěrkem s odstíny hnědé až rezavé, u kolejí H0e štěrkem šedivým. Na závěr se boční strany kolejí patinují barvou s odstínem rzi.

 Moduláři Bubny, představení jednotlivých členů